UKS Delfin Garwolin

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

„DELFIN” GARWOLIN

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

 • 1
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Uczniowski Klub Sportowy „Delfin” Garwolin, zwany dalej Klubem.
 2. Czas trwania Klubu jest nieoznaczony.
 • 2

Terenem działania Klubu jest obszar województwa mazowieckiego, swoje cele może realizować on również na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest pływalnia „Garwolanka” w Garwolinie przy ul. Olimpijskiej 2.

 • 3

Klub działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (DZ. U. z 2014 r. poz. 715), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 2001, Nr 79, poz. 855, ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

 • 4
 1. Klub posiada osobowość prawną.
 2. Klub może tworzyć:
 • grupy trenujących działające w ramach klubu.
 • 5
 1. Klub jest organizacją pozarządową o celach niezarobkowych.
 2. Klub opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków.
 3. Do realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.
 4. Klub może być organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 5. Klub może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 6. Osiągnięty dochód w całości przeznaczony jest na działalność pożytku publicznego.
 • 6

Klub może być członkiem organizacji sportowych o podobnym profilu działania.

 • 7

Klub może używać pieczęci, godła, barwy, posiadać odznakę i znaczki organizacyjne oraz wydawać komunikaty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział 2

Cele i środki działania.

 • 8
 1. Celem Klubu jest popularyzacja i upowszechnienie sportu pływackiego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu, oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.
 2. Klub realizuje swoje cele przez;

a)współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi oraz innymi stowarzyszeniami i klubami w celu zapewnienia właściwych warunków do uprawiania sportu na terenie działania Klubu,

b)działania i organizację zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, których celem jest ochrona i promocja zdrowia, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 1. c)uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej,
 2. d)organizowanie letnich, krajowych lub zagranicznych obozów dla dzieci i młodzieży,
 3. e)prowadzenie działalności szkoleniowej,
 4. f)sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad dziećmi i młodzieżą,
 5. g)kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości.
 6. h) działania wspomagające rozwój aktywności fizycznej społeczności lokalnej.
 • 9
 1. Działalność, o której mowa w § 8 może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Decyzję w powyższej sprawie każdorazowo podejmuje Zarząd Klubu. Dochód o odpłatnej działalności Klubu służy wyłącznie realizacji celów statutowych ujętych w § 8 i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów oraz wyników z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

 • Działalność nieodpłatna pożytku publicznego może być prowadzona w zakresie:

Działalność klubów sportowych w szczególnościorganizacja i współorganizacja

międzyklubowych oraz otwartych zawodów pływackich o zasięgu lokalnym, regionalnym i

krajowym. Uczestnictwo i promocja pływackich imprez sportowych i rekreacyjnych, których

celem jest ochrona i promocja zdrowia oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Kod 93.12.Z według PKD

 • Działalność odpłatna pożytku publicznego może być prowadzona w zakresie:

Działalność klubów sportowych w szczególnościorganizacja i współorganizacja

międzyklubowych oraz otwartych zawodów pływackich o zasięgu lokalnym, regionalnym i

krajowym. Uczestnictwo i promocja pływackich imprez sportowych i rekreacyjnych, których

celem jest ochrona i promocja zdrowia oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Kod 93.12.Z według PKD

Działalność związana ze sportem w szczególności prowadzenie zajęć z doskonalenia techniki pływania. Kod 93.112 Z według PKD.

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych w szczególności organizowanie letnich, krajowych lub zagranicznych obozów sportowych dla dzieci i młodzieży.Kod 85.51.Z według PKD.

Rozdział 3

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.

 • 10

Członkowie Klubu dzielą się na;

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.
 • 11
 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą zostać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, ich rodzice, nauczyciele, trenerzy oraz sympatycy sportu, przyjęci przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. W imieniu małoletnich pisemną deklarację podpisują rodzice lub ich opiekunowie prawni, w której zobowiązują się do regularnego opłacania składek członkowskich i miesięcznych opłat treningowych w wysokości określonej przez Zarząd.
 3. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, będący członkami zwyczajnymi Klubu, mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego ale nie mogą zasiadać w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej Klubu.
 4. Małoletni poniżej 16 roku życia, nie mają prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz nie korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.
 5. Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne i osoby fizyczne, uznające i wspierające cele Klubu, deklarujące pomoc materialno–finansową dla Klubu oraz przyjęte w trybie określonym w ust.1,
 6. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu osobom fizycznym, które wniosły szczególne zasługi dla rozwoju Klubu.
 • 12
 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do;
 2. a)uczestniczenia w Walnych Zebraniach Klubu z głosem stanowiącym,
 3. b)wybierania i być wybieranym do władz Klubu,
 4. c)uczestnictwa w zajęciach treningowych, zawodach i imprezach sportowych oraz rekreacyjnych organizowanych przez Klub,
 5. d) poddawania ocenie działalności Klubu oraz zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz Klubu,
 6. e) posiadania legitymacji członkowskiej i noszenia odznaki z godłem Klubu,
 7. f)korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu.
 8. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.
 9. Członkowie honorowi mają prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu.
 • 13
 1. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
 2. a) aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu,
 3. b)stałego podnoszenia poziomu sportowego swych członków,
 4. c)przestrzegania statutu i regulaminu klubowicza UKS Delfin,
 5. d)regularnego opłacania składek członkowskich i opłat treningowych, których wysokość określa Zarząd Klubu, z tym że składkę i opłaty za ucznia opłaca rodzic lub opiekun prawny.
 6. Uczeń szkoły podstawowej, gimnazjalnej bądź średniej jest zwyczajnym członkiem klubu a ponadto zawodnikiem klubu zobowiązanym do:
 7. a) godnego reprezentowania barw Klubu,
 8. b)udziału w zajęciach treningowych, mistrzostwach i zawodach sportowych organizowanych przez Klub,
 9. c)przestrzegania statutu i regulaminu klubowicza UKS Delfin.
 • 14
 1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne, które zadeklarowały wsparcie na rzecz Klubu.
 2. Warunkiem uzyskania członkostwa wspierającego jest złożenie pisemnej deklaracji o treści: „Akceptuję cele Klubu oraz zobowiązuję się do jego wspierania”.
 3. Decyzję o przyjęciu nowych członków wspierających dokonuje Zarząd Klubu uchwałą w ciągu 30 od daty złożenia deklaracji. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu Klubu odwołanie do Walnego Zebrania Członków Klubu. Walne Zebranie Członków Klubu rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. StanowiskoWalnegoZebraniaCzłonkówKlubu jest ostateczne.

Członkowie wspierający mają prawo do:

Uczestnictwa we wszystkich formach działalności Klubu z głosem doradczym,

Korzystania z pomieszczeń Klubu, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach,

Wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących Klubu.

 • 15

1.Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne szczególnie zasłużone dla realizacji celów Klubu.

2.Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Klubu.

 1. Członek honorowy ma prawo brać udział w zebraniach statutowych władz Klubu z głosem doradczym.

4.Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 • 14
 1. Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku;
 2. a) śmierci,
 3. b) wystąpienia z Klubu na piśmie,
 4. c) skreślenia z listy członków,
 5. d) wykluczenia z listy członków,
 6. e) rozwiązania Klubu
 7. Skreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek;
 8. a) nie przestrzega postanowień statutu, regulaminu oraz uchwał władz Klubu,
 9. b) zalega z płatnością opłat przez okres 3 miesięcy pomimo wezwania do ich uiszczenia.
 10. Zawieszenie w prawach członka może nastąpić jeżeli:
 11. a) nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 3 miesięcy,
 12. b) zalega z płatnością opłat przez okres 3 miesięcy pomimo wezwania do ich uiszczenia.
 13. Wykluczenie z listy członków może nastąpić jeżeli członek umyślnie narusza obowiązki statutowe, działa na szkodę Klubu.
 14. Uchwałę o skreśleniu, wykluczeniu z listy członków oraz zawieszeniu w prawach członka podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.
 15. Postanowienia opisane w § 14 ust. 1, 2, 3 stosuje się odpowiednio do członków wspierających.

Rozdział 4

Władze Klubu

 • 15

Władzami Klubu są;

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
 • 16

Kadencja władz Klubu trwa 2 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.

 • 17
 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd, który ustala porządek, termin i miejsce zebrania i zawiadamia członków co najmniej na 3 tygodnie przed zebraniem na tablicy informacyjnej na I piętrze pływalni „Garwolanka” w Garwolinie, oraz na stronie internetowej Klubu.
 3. Walne Zebranie Członków – Sprawozdawcze odbywa się jeden raz w roku, a sprawozdawczo – wyborcze co 2 lata.
 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący, którym jest Prezes Zarządu, albo – Walne Zebranie Członków otwiera Prezes Zarządu prowadząc je do momentu wyboru Przewodniczącego Zebrania. Wyboru Przewodniczącego Zebrania dokonuje się w głosowaniu jawnym, spośród obecnych na zebraniu członków.
 5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy;
 6. a)uchwalenie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Klubu oraz w sprawach majątkowych,
 7. b)wybór i odwołanie władz Klubu (Zarząd, Komisja Rewizyjna) oraz wybory uzupełniające,
 8. c) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz,
 9. d) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 10. e)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia, wykluczenia z listy członków lub zawieszenia w prawach członka oraz ukarania,
 11. f) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Klubu.
 • 18

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Klubu.
 2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 • 19

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków. W drugim terminie do podejmowania uchwał nie jest wymagane kworum.

 

 • 20
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na skutek:
 2. a)uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów,
 3. b) wniosku Komisji Rewizyjnej,
 4. c)wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych,
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 • 21

Zarząd jest organem władzy Klubu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

 • 22

Zarząd składa się z 3-7 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.

 • 23
 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 2. a) reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.
 3. b) realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków.
 4. c) kierowanie całokształtem działalności Klubu.
 5. d) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania.
 6. e) uchwalanie planów działania i planów finansowych.
 7. f) ustalanie wysokości składek członkowskich i miesięcznych opłat treningowych,
 8. g) zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
 9. h)powoływanie jednostek regulaminowych, komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów.

i)przyjmowanie w poczet klubu,  zawieszanie w prawach członka ,  skreślanie oraz wykluczanie z listy członków Klubu.

 1. j)stosowanie wyróżnień i nagród,
 2. k) stosowanie kar.
 3. W uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek rodzica Zarząd ma prawo zwolnienia

zawodnika w całości bądź w części z opłat i składek członkowskich.

 • 24

W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.

 

 • 25
 1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu i wybiera ze swego grona Prezesa, 1-2 wice

prezesów i sekretarza, a pozostałym członkom przydziela do realizacji określone funkcje.

 1. Zarząd ma prawo, w drodze kooptacji, uzupełnić swój skład osobowy na powstałe w okresie

pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków wakaty.

 1. Kooptacji dokonuje się uchwałą Zarządu przy większości 2/3 głosów pozostałych członków.
 2. Liczba dokooptowanych członków danego organu nie może przekraczać 1/2 składu osobowego pochodzącego z wyborów.
 3. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.
 • 26
 1. Komisja Rewizyjna jest organem stałego nadzoru i kontroli działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 osób, w tym przewodniczącego i sekretarza.

3.Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo-gospodarczej działalności Klubu.

 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.
 4. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej.

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

 • 27
 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu Zarząd przyznaje wyróżnienia i kary.
 2. W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Klubie, Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Klubu.
 3. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin uchwalany przez Zarząd.
 4. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
 5. Od decyzji Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o ukaraniu.

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu.

 • 28
 1. Majątek Klubu stanowią: ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusz Klubu składają się:
 3. a) składki roczne członków Klubu, miesięczne opłaty treningowe zawodników,
 4. b) wpływy z zawodów organizowanych przez Klub,
 5. c) inna odpłatna działalność statutowa,
 6. c)darowizny, dotacje, ofiarność publiczna i środki pochodzące z innej działalności statutowej i gospodarczej Klubu,
 7. d) odpisy od podatku przekazywane w trybie art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 8. e) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Klubu
 9. d) inne źródła.
 • 29

W ramach działalności Klubu zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3.wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 1. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 • 29

Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza.

Oferty i wnioski (w szczególności dokumenty składane do urzędów) nie powodujące powstania zobowiązań majątkowych mogą być składane przez jedną z osób – Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe.

 • 30

Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania.

 • 31

1.Rozwiązanie się Klubu następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebrani

Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania.

 1. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu powinna określać przeznaczenie majątku Klubu.
 2. Po zakończeniu likwidacji Klubu, likwidator występuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie Klubu z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej.
 • 32
 1. Z dniem uchwalenia niniejszego statutu, dotychczasowy statut traci moc.
 2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 30.01.2018

Regulamin Klubu UKS DELFIN

 1. Klub UKS DELFIN organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży, które wyrażają chęć podnoszenia swoich umiejętności pływackich i startów w zawodach sportowych.
 1. Przydział do grupy sportowej następuje na podstawie deklaracji zainteresowanego, posiadanych umiejętności i przynależności do danej kategorii wiekowej.
 1. Członkowie grup sportowych powinni regularnie uczestniczyć w całym cyklu treningów, jak i startów w zawodach po wytypowaniu ich przez trenera.
 1. W zajęciach prowadzonych przez Klub mogą brać udział osoby, które:
 • zapoznały się z Statutem I Regulaminem Klubu dostępnym na stronie www.uksdelfingarwolin.pl
 • wypełniły i podpisały (za osoby niepełnoletnie podpis rodzica lub opiekuna) deklarację członkowską przynależności do Klubu oraz regulamin klubowicza UKS DELFIN
 • przedstawiły ważne zaświadczenie od lekarza sportowego lub oświadczenie rodziców o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach
 • opłaciły składkę członkowską na bieżący rok do 30 września danego roku.
 • uiściły miesięczną opłatę treningową za udział w zajęciach do 15-go każdego miesiąca
 • odnotowały swoją obecność na zajęciach u instruktora / trenera.
 1. Wszelkich wpłat dokonujemy na konto Klubu w Banku Pekao S.A. 1 Oddział w GarwolinieNr: 54 1240 2728 1111 0000 3990 4265
 1. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane tylko na podstawie odpowiedniego dowodu wpłaty.
 1. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach dokonane opłaty miesięczne nie podlegają zwrotowi. W przypadkach losowych o konieczności uiszczenia opłaty, na pisemny wniosek zainteresowanego (rodzica lub opiekuna prawnego), decyduje Zarząd.
 1. W przypadku nie dokonywania opłat w okresie 3 miesięcy dana osoba może być skreślona z listy zawodników
 1. W przypadku wątpliwości dotyczących wysokości i bieżących opłat prosimy o indywidualny kontakt z Zarządem Klubu.
 1. W przypadku wątpliwości Klubu dotyczących należnych opłat Klub zastrzega sobie prawo do kontaktu z daną osobą.
 1. Wpłacona składka roczna, członkowska nie podlega zwrotowi.
 1. Klub zastrzega sobie możliwość zmiany opłat za udział w zajęciach oraz zmiany rozkładu zajęć w ciągu roku szkolnego.
 1. Klub nie odpowiada za dzieci poza terenem niecki basenowej lub innym miejscem zajęć z instruktorem. Prosimy o zapewnienie opieki dzieciom do czasu rozpoczęcia zajęć i zaraz po ich zakończeniu.
 1. Na zajęcia należy przychodzić na kilkanaście minut przed ich rozpoczęciem, aby zdążyć przygotować się do zajęć.
 1. Za nieprzestrzeganie regulaminu Zarząd może nałożyć następujące kary:

– upomnienie

– nagana

– wydalenie z klubu

 1. Za szczególne osiągnięcia Zarząd może przyznać następujące nagrody:

– pochwała

– wyróżnienie

– list gratulacyjny

– nagroda rzeczowa

 1. Wypełniając deklarację członkowską Klubu wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Klub UKS DELFIN w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych oraz przesyłanie Państwu materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych rozpowszechnianych przez Klub.