UKS Delfin Garwolin

Regulamin Klubu UKS DELFIN

Klub UKS DELFIN organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży, które wyrażają chęć podnoszenia swoich umiejętności pływackich i startów w zawodach sportowych.

 1. Przydział do grupy sportowej następuje na podstawie deklaracji zainteresowanego, posiadanych umiejętności i przynależności do danej kategorii wiekowej.
 1. Członkowie grup sportowych powinni regularnie uczestniczyć w całym cyklu treningów, jak i startów w zawodach po wytypowaniu ich przez trenera.
 1. W zajęciach prowadzonych przez Klub mogą brać udział osoby, które:
 • zapoznały się z Statutem I Regulaminem Klubu dostępnym na stronie www.uksdelfingarwolin.pl
 • wypełniły i podpisały (za osoby niepełnoletnie podpis rodzica lub opiekuna) deklarację członkowską przynależności do Klubu oraz regulamin klubowicza UKS DELFIN
 • przedstawiły ważne zaświadczenie od lekarza sportowego lub oświadczenie rodziców o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach
 • opłaciły składkę członkowską na bieżący rok do 30 września danego roku.
 • uiściły miesięczną opłatę treningową za udział w zajęciach do 15-go każdego miesiąca
 • odnotowały swoją obecność na zajęciach u instruktora / trenera.
 1. Wszelkich wpłat dokonujemy na konto Klubu w Banku Pekao S.A. 1 Oddział w Garwolinie Nr: 54 1240 2728 1111 0000 3990 4265
 1. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane tylko na podstawie odpowiedniego dowodu wpłaty.
 1. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach dokonane opłaty miesięczne nie podlegają zwrotowi. W przypadkach losowych o konieczności uiszczenia opłaty, na pisemny wniosek zainteresowanego (rodzica lub opiekuna prawnego), decyduje Zarząd.
 1. W przypadku nie dokonywania opłat w okresie 3 miesięcy dana osoba może być skreślona z listy zawodników
 1. W przypadku wątpliwości dotyczących wysokości i bieżących opłat prosimy o indywidualny kontakt z Zarządem Klubu.
 1. W przypadku wątpliwości Klubu dotyczących należnych opłat Klub zastrzega sobie prawo do kontaktu z daną osobą.
 1. Wpłacona składka roczna, członkowska nie podlega zwrotowi.
 1. Klub zastrzega sobie możliwość zmiany opłat za udział w zajęciach oraz zmiany rozkładu zajęć w ciągu roku szkolnego.
 1. Klub nie odpowiada za dzieci poza terenem niecki basenowej lub innym miejscem zajęć z instruktorem. Prosimy o zapewnienie opieki dzieciom do czasu rozpoczęcia zajęć i zaraz po ich zakończeniu.
 1. Na zajęcia należy przychodzić na kilkanaście minut przed ich rozpoczęciem, aby zdążyć przygotować się do zajęć.
 1. Za nieprzestrzeganie regulaminu Zarząd może nałożyć następujące kary: upomnienie nagana,wydalenie z klubu
 1. Za szczególne osiągnięcia Zarząd może przyznać następujące nagrody:

– pochwała

– wyróżnienie

– list gratulacyjny

– nagroda rzeczowa

 1. Wypełniając deklarację członkowską Klubu wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Klub UKS DELFIN w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych oraz przesyłanie Państwu materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych rozpowszechnianych przez Klub.